Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH
I POBYTU GOŚCI W HOTELACH I APARTAMENTACH DELTA

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
2. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy
w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I.Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
b. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
d. Usługodawca – Baza S.C, A.Nieuporany, R.Wadowski , UL. Mazowiecka 6, 30-036 Kraków woj. Małopolskie; NIP:945 199 36 86, prowadzący Hotele i Apartamenty Delta.
e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
f. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych ofertowanych przez Hotel Delta w Krakowie.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.deltahotel.pl programu rezerwacyjnego
i. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym:  dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Hotelu/Aparthotelu Delta. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.
2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji

1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca,  niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
4.  Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Usługodawca zastrzega obie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a. stronę internetową Hotelu program rezerwacyjny znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy,
b. wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej Hotelu i przesłanie go do Hotelu drogą elektroniczną,
c. złożenie zamówienia na pobyt w Hotelu w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),
d. telefoniczne złożenie rezerwacji,
e. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej tzw. bezpośrednia rezerwacja na miejscu.
7. Rezerwacja dokonana w każdej powyższej formie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową albo za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
5. Płatności dokonuje się za pomocą: karty kredytowej, przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
6.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
7.Klient, po wyborze sposobu płatności zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności DotPay. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem firmy DotPay znajdują się na stronie: www.dotpay.pl.

IV. Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe

Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych Hoteli i Apartamentów Delta dostępny jest na stronie internetowej www.deltahotel.pl , zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej. Ceny dostępne na stronie internetowej www.deltahotel,pl podane są za pokój za jedną dobę hotelową (silnik rezerwacyjny)  lub za tzw. pakiet pobytowy (nocleg i śniadanie). Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy.

V. Dokonywanie płatności i wystawianie faktury

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
b. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy.
c. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.
d. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
e. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego podanego na stronie www.deltahotel.pl
f. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
g. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Hotelowej (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Hotel zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty) poprzez obciążenie karty kredytowej w chwili meldunku Gościa (w obecności Gościa) , jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej. W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.
h. Okres rozliczeniowy wynosi siedem dni, co oznacza, że każdy Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 7 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy względnie uregulowanie należności za pobyt w Hotelu we wcześniejszym terminie.

VI. Potwierdzenie rezerwacji

a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Recepcji Hotelu, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d   poniżej.
b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.
c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
d. Brak wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za anulację pobytu w wysokości wpłaconego zadatku.
Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.
Usługobiorca skracający pobyt w momencie, gdy jego pobyt już trwa (tj. gdy został zameldowany Hotelu), zostaje obciążony całkowitym kosztem pobytu, który zadeklarował podczas dokonywania rezerwacji.
Rezerwacja nie może być modyfikowana w żadem sposób. W przypadku takiej sytuacji Usługobiorca traci na koszt Usługodawcy wpłacony zadatek.

VIII. Warunki zatwierdzania i rozwiązywania umów.

1. Hotel może odstąpić od wykonania usługi bez podania przyczyny.
2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostawie mediów od dostawców zewnętrznych. W takim przypadku Hotel nie zwraca całości lub jakiejkolwiek części opaty za pobyt. Wszelkie postulaty dotyczące ewentualnych reklamacji z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio do dostawców mediów.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.deltahotel.pl  zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.
5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.
6. Administratorem danych osobowych jest: Baza S.C, A.Nieuporany, R.Wadowski , UL. Mazowiecka 6, 30-036 Kraków woj. Małopolskie; NIP:945 199 36 86, prowadzący Hotele i Apartamenty Delta. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
2. Reklamacja powinna:
a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres: marketing@deltahotel.pl
b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

XI. Postanowienia COVID19 i inne

1.W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID 19  oraz sytuacją braku możliwości wykonania usługi przez obiekt, hotel nie zwraca wpłaconych zadatków. W przypadku ograniczenia lub zakazu działalności obiektów noclegowych, hotel zamienia wartość wpłaconych zadatków na voucher i tym samym strony wyrażają zgodę na taki sposób wywiązania się z umowy –  art.394 par.3 KC.

Powyższe zapisy regulaminu mają na celu ochronę bytu oraz płynności finansowej hotelu.

Prosimy o przemyślane decyzje dotyczące rezerwacji.

XII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
3. Hotel oferuje „ekopokoje” pozbawione źródeł emisji fal takich jak np. telewizory. Cena pokoju Eko jest taka sama jak pokoju z telewizorem wypożyczonego przez SNFP. każdorazowo Gościowi hotelowemu na jego życzenie, czym kwituje podpisem na karcie meldunkowej.
4. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej z jakiejkolwiek przyczyny, w którymkolwiek obiekcie sieci Delta, wpłacony zadatek zostanie niezwłocznie zwrócony. Firma Baza s.c prowadząca Hotele i Apartamenty Delta, nie będzie w jakimkolwiek zakresie zobligowana do zorganizowania noclegów zastępczych czy wywiązania się z obowiązku umowy rezerwacji noclegu.
5. Data opublikowania regulaminu  01.06.2017